Nieuwsbericht

Arjan Hijdra: kandidaat voor de buitengewoon hoogleraarspositie Managing Public Space

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als buitengewoon hoogleraar als doel. Een mijlpaal voor MPS, die sinds 2020 samen met de WUR werkt aan het verstrekken van nieuwe kennis en wetenschappelijke inzichten voor beherend Nederland. Hoewel de openbare ruimte en de infrastructuur steeds belangrijker worden voor de samenleving en er jaarlijks meer dan 15 miljard euro omgaat in het beheer ervan, ontbreekt het in Nederland nog aan een leerstoel voor beheer. Het aantrekken van Arjan Hijdra is de opmaat naar de zo gewenste leerstoel Managing Public Space.

Profielfoto van Peter van de Ven
18 april 2024 | 2 minuten lezen

Pracademic

Arjan mocht zichzelf voorstellen tijdens het belangrijkste congres voor beherend Nederland, het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) op 11 april 2024. Met een indrukwekkende loopbaan van drie decennia in het ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte en infrastructuur, brengt Arjan Hijdra een schat aan ervaring en expertise naar MPS en WUR. Hij ziet zichzelf als een ‘pracademic’; iemand met academische en praktische vaardigheden met een drang om te innoveren, te pionieren en complexe vraagstukken te fileren.

Arjan blijft naast zijn werkzaamheden bij de WUR ook senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “Ik ben vereerd om de rol van kandidaat voor buitengewoon hoogleraarop te pakken”, aldus Arjan. “In mijn nieuwe rol ga ik me bezighouden met onderzoek, onderwijs, het begeleiden van studenten en promovendi en het schrijven van een reeks artikelen waarin het beheer van de openbare ruimte in Nederland centraal staat”.

Geen normatief kader

Arjangaat geen strak en normatief beeld van beheer formuleren. Hij wil inzichten aandragen waarmee beheerders beter in staat zijn om binnen de eigen omgeving goede en gewogen keuzes te maken, passend bij datgene wat de openbare ruimte nodig heeft. Een wetenschappelijke rol vraagt om nieuwsgierigheid en dwingt tot bescheidenheid. Als we de antwoorden al hadden is onderzoek immers niet nodig”.

Beheer van de openbare ruimte is ingewikkeld

Arjan: ‘De complexiteit van tal van transities in de openbare ruimte maakt sturing van het beheer steeds lastiger. Dit vraagt om meer inzicht in de effectiviteit van mogelijke beheerarrangementen.De ingewikkeldheid zit in de inhoud, aansturing en besluitvorming: wie doet wat, wat doe je zelf en wat besteed je uit en met welke netwerkpartners werk je samen? Hierover bestaan al wel wetenschappelijke inzichten uit andere sectoren, maar die hebben hun weg nog niet helemaal gevonden in de beheersector. Met nieuw onderzoek wil ik het vakgebied voorzien van inzichten en onderbouwingen. Zo hoop ik, samen met studenten en andere onderzoekers, de beheerders van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien”.

Achtergrond

Dr. ir. Arjan Hijdra is in 2017 gepromoveerd op planologie, aan de Universiteit van Groningen, met als focus het optimaliseren van de maatschappelijke waarde van de publieke infrastructuur. Zijn ingenieursdiploma Civiele Techniek behaalde hij aan de TU Delft. Arjan heeft internationale ervaring opgedaan als gastonderzoeker bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het US Army Corps of Engineers in Washington, waar hij onderzoek deed naar assetmanagement. Arjan leidde of nam deel aan internationale werkgroepen gericht op assetmanagement voor EU-consortia, World Economic Forum, Think20 (G20-engagementgroep) en diverse andere organisaties.

Boegbeeld

In de openbare ruimte gaat het over veel soorten van gebruik, functionaliteiten en beleving. Deze zijn permanent aan verandering onderhevig en dat roept veel uitdagingen op voor het beheer. Veel maatschappelijke opgaven en transformaties moeten een plek krijgen in de al volle onder- en bovengrondse openbare ruimte. En dat terwijl het dagelijkse onderhoud gewoon doorgaat.

Jaap Meindersma, bestuursvoorzitter MPS: “Wetenschappelijke inzichten dragen bij aan de integrale benadering en toekomst bestendigheid van het beheer. Met de aanstelling van Arjan Hijdra geven we het beheervak een impuls en een eigen boegbeeld. Arjan gaat namens de stichting MPS ook samenwerken en overleggen met gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en andere relevante partijen. Zij vormen immers het hart van de stichting”.