Het iAMPro model voor Assetmanagement

Het werkveld van openbare ruimte en infrastructuur is heel dynamisch. Wensen van burgers veranderen, net als wetgeving, technische mogelijkheden, omgevingsfactoren, etc. Om hieraan gehoor te geven is afstemming met meerdere collega’s en samenwerkingspartners nodig om beslissingen te maken. Deze dynamiek vraagt om een structuur en systematische denk- en werkwijze zodat iedereen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bijdraagt. Assetmanagement draagt bij aan het systematisch afwegen binnen de gehele organisatie volgens het principe: zoek de optimale balans tussen de prestaties, kosten en riscico’s. Dit vraagt om een procesmatige manier van werken die verder gaat dan de eigen afdeling of assetgroep. Want alle processen worden op elkaar afgestemd vanuit een integrale benadering.  

Het iAMPro model voor assetmanagement
Het iAMPro model voor assetmanagement voorziet in de benodigde activiteiten, informatie en randvoorwaarden die een (overheids)organisatie nodig heeft om invulling te geven aan assetmanagement. Dit iAMPro model voor assetmanagement  bestaat uit 3 pijlers: 
     1. Processtappen
     2. Data en informatie
     3. Mens en organisatie

Processtappen
Binnen iAMPro zijn zes processtappen met elkaar verbonden. Beslissingen binnen een processtap interacteren ook met de de overige processtappen. In de praktijk worden de processtappen overigens niet zo lineair doorlopen als in het model wordt gesuggereerd. Beleid, projecten en instandhoudingsactiviteiten hebben elk hun eigen tijdpad en schaalgrootte maar zijn tegelijkertijd met elkaar verweven. In de toelichting bij de zes processtappen wordt hier nader op ingegaan.


Randvoorwaarden
De processtappen gaan over de assets en hun prestaties. De bedoeling is dat de assets in precies de juiste mate bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Om de processtappen goed te laten werken in de organisatie zijn mensen en informatie nodig. In het hart van het model  bevinden zich daarom de 2 andere pijlers van het model , namelijk ‘Mens en organisatie’ en ‘Data en informatie’. Deze zijn ‘randvoorwaardelijk’ voor het functioneren van de processtappen: de motor voor het assetmanagementsysteem van de organisatie.


Plan-do-check-act
Een belangrijke pijler in assetmanagement is plan-do-check-act: je zegt wat je gaat doen (plan); je doet wat je hebt gezegd te gaan doen (do); je kijkt, denkt en handelt kritisch (check); en je verbetert waar nodig (act). Dit principe is terug te zien in de opbouw van de processtappen, maar vindt ook plaats binnen de afzonderlijke processtappen zelf. Op alle niveaus wordt geleerd van de ervaringen en wordt gewerkt aan het optimaliseren van de uitvoering. Dit geldt dus ook voor de organisatie en het assetmanagementsysteem. 
 

Kijk ook
In maart 2023 hielden we een webinar over de beginselen van assetmanagement. Bekijk hieronder een deel van dit webinar (andere delen zijn te vinden op de pagina's van deze website en in de omschrijving op YouTube).