Line of Sight

Assetmanagement beperkt zich niet tot de beheerafdeling. Het heeft betrekking op de hele organisatie: dus zowel in de verbinding met andere afdelingen en stakeholders als de verbinding tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vanuit de politiek tot en met de operatie.  Het kan zelfs tot buiten de eigen organisatie reiken. Alles kan met elkaar worden verbonden om de strategische doelen te behalen.


De ruggengraat van een goed assetmanagementsysteem is de verbinding tussen de strategische assetmanagementdoelen en de operationele activiteiten. Deze verbinding staat bekend als de ‘line of sight’ ofwel de 'zichtlijn.' Deze term maakt duidelijk dat iedereen die een bijdrage levert aan de zorg voor de assets, moet zien (en begrijpen) waarom bepaalde activiteiten van hem of haar worden verlangd. De zichtlijn mag geen belemmeringen bevatten. Het is onvoldoende om alleen maar te weten dat er activiteiten moeten worden uitgevoerd. In plaats van line of sight wordt, met een iets andere nuance, ook wel de term alignment gebruikt; deze betekent zo veel als ‘op één lijn brengen’.
 


Het zicht moet in twee richtingen vrij zijn: zowel van de strategische assetmanagementdoelstellingen naar de operationele activiteiten als omgekeerd. In het eerste geval is de lijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle taken die worden uitgevoerd, een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen. Er mogen geen activiteiten worden vergeten en er mogen geen onnodige activiteiten worden uitgevoerd. De omgekeerde route zorgt voor een terugkoppeling van de effecten van de uitgevoerde activiteiten. Uit de monitoring blijkt of de doelen zijn bereikt en waar eventueel bijsturing nodig is.


De zichtlijn stimuleert creativiteit en innovatie. Als mensen weten met welk doel ze iets (moeten) doen, worden ze uitgedaagd op zoek te gaan naar slimmere manieren om dat doel te bereiken. Dit is uiteraard een positief effect. Het is echter niet de bedoeling dat medewerkers voor zichzelf aan het experimenteren slaan. Randvoorwaarden zijn daarom dat iedereen met elkaar in gesprek blijft en dat er continu afstemming plaatsvindt; het betreft een gezamenlijke opgave.


Creatieve en innovatieve initiatieven kunnen tot gevolg hebben dat een andere contractvorm wenselijk wordt; bijvoorbeeld een vorm waarbij een uitvoerder de ruimte krijgt om zijn activiteiten slimmer in te richten. De uitvoerder gaat dan deel uitmaken van het assetmanagementsysteem.


Een zichtlijn is essentieel, maar niet voldoende. Ook de werkwijzen van de verschillende medewerkers, afdelingen en organisaties moeten op elkaar aansluiten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een eenduidig gebruik van vaktermen. De praktijk laat zien dat er gemakkelijk spraakverwarring kan ontstaan. Zo blijkt een veelgebruikt begrip als ‘beheer’ binnen verschillende organisaties uiteenlopende beelden op te roepen. Eén van de krachtige punten van assetmanagement is dat iedereen dezelfde taal spreekt en op een gestandaardiseerde wijze werkt.  Het opzetten van een zichtlijn helpt hierbij.


Samengevat zorgt een goede zichtlijn voor:

  • een stapsgewijze doorvertaling van de strategische doelen naar operationele activiteiten;
  • samenwerking bij de uitvoering van de gezamenlijke opgave;
  • een verantwoordelijkheidsgevoel bij de medewerkers, omdat ze begrijpen waarom ze hun activiteiten uitvoeren;
  • bewuste keuzes om de juiste dingen te doen;
  • benutting van kansen om de waarde van assets te vergroten;
  • inzicht in risico’s;
  • een optimale onderbouwing van plannen en activiteiten;
  • gebruik van eenduidig vakjargon. 
     

 

Kijk ook
In maart 2023 hielden we een webinar over de beginselen van assetmanagement. Bekijk hieronder een deel van dit webinar (andere delen zijn te vinden op de pagina's van deze website en in de omschrijving op YouTube).