Plan-Do-Check-Act

Een assetmanagementsysteem is een 'lerend systeem'. Terwijl het beheer wordt geoptimaliseerd, wordt ook ingespeeld op veranderingen in de strategische doelen, de arealen, de organisatie, de beschikbare technieken en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is een continu verbeterings- en aanpassingsproces. 


Cirkel van Deming
De basis voor het verbeteren is de Cirkel van Deming, ook bekend als plan-do-check-act (PDCA). Deze cirkel is in de processtappen van het assetmanagementsysteem ingebouwd (zie onderstaande figuur).
 

  • Bij ‘Plan’ zeg je wat je wilt gaan doen;
  • Bij ‘Do’ doe je wat je hebt gezegd;
  • Bij ‘Check’ kijk je kritisch naar wat je hebt gedaan;
  • Bij ‘Act’ verander je wat je doet als uit de 'Check' blijkt dat dat nodig is.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat taken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is het essentieel dat de goede taken worden uitgevoerd. Om dit te bevorderen, vindt de verbetercyclus plaats op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en binnen alle processtappen. Dus ook op het strategische niveau - daar wordt de vraag gesteld of de doelen nog passen bij de wensen van de gebruikers, de maatschappelijke opgave en ontwikkelingen en de randvoorwaarden.


Blijven verbeteren
Bij het implementeren van assetmanagement wordt aangesloten bij de bestaande beheersystematieken.. Hiermee is immers jarenlang ervaring opgedaan. Vanuit e beheersystematiek kan de organisatie stap voor stap aanpassingen doorvoeren. Hiermee vindt een transitie plaats van een reactieve naar een proactieve positie.  Hierbij zijn onder meer de historische gegevens van de assets onontbeerlijk. Dit onderstreept het belang van goed informatiebeheer.


Vervolgens is het noodzakelijk de relevante gegevens goed te analyseren. Deze activiteit, die valt onder ‘Check’ in de Demingcirkel, heeft binnen assetmanagement een grote waarde. Het is echter ook vaak een onderbelichte stap, omdat het analyseren niet urgent is (of in elk geval niet zo wordt ervaren). Het assetmanagementsysteem is een stok achter de deur om dit toch te doen. De analyse is noodzakelijk om volgende verbeteracties te kunnen uitvoeren.
 

Kijk ook
In maart 2023 hielden we een webinar over de beginselen van assetmanagement. Bekijk hieronder een deel van dit webinar (andere delen zijn te vinden op de pagina's van deze website en in de omschrijving op YouTube).