Evalueren en Bijsturen

In de processtap ‘Evalueren en Bijsturen’ worden het assetmanagementproces en het functioneren van het assetsysteem geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de aanbevelingsrapportage uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’, waarin ook de stakeholderstevredenheid is meegenomen. De asseteigenaar neemt het advies uit de aanbevelingsrapportage, volledig of gedeeltelijk, over.


Tevreden stakeholders
De monitorings- en analysegegevens uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’ laten zien of de uitgevoerde maatregelen tot de gewenste prestaties hebben geleid. Als dat zo is, zullen de stakeholders meestal tevreden zijn, maar dit is niet gegarandeerd. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen de assetprestaties, maar ook de tevredenheid van de belanghebbenden te evalueren. Op basis hiervan kan vervolgens worden bekeken of het beleid en/of de KPI’s moeten worden aangepast. De uitkomsten van deze exercitie worden veelal vastgelegd in begrotingsverantwoordingen en in de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' van de begroting.


Bijsturen op procesniveau
In de processtap ‘Evalueren en Bijsturen’ wordt ook gekeken naar het functioneren van het assetmanagementsysteem. Aanpassingen hierin kunnen tot betere prestaties leiden. Hierbij kunnen nieuwe kennis en technologieën worden ingebracht, als bekend is of verwacht mag worden dat deze een positieve bijdrage leveren aan het managen van de assets. Het evalueren van het assetmanagementsysteem vindt plaats op basis van interne audits en/of externe audits en/of zelfbeoordelingen. De informatie uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’ geeft richting aan de inhoud van de audits. De frequentie waarmee en de wijze waarop de audits plaatsvinden, zijn van tevoren vastgelegd. 

Bij het evalueren wordt onder andere gelet op:
 

 • de afstemming tussen het assetmanagementbeleid en de assetmanagementstrategie, de uitvoering, de behaalde prestaties en de communicatie hierover met de interne en externe stakeholders;
 • de kwaliteit en de effectiviteit van de assetmanagementwerkprocessen en –procedures;
 • de documentatie en het naleven van de processen en procedures;
 • de competentie van de medewerkers in het licht van hun assetmanagementtaken, -verantwoordelijkheden en -bevoegdheden;
 • de aandacht voor bewustwording, leren en verbeteren;
 • de aanwezigheid van processen voor de beheersing van wijzigingen.


Voorwaarde voor het uitvoeren van de verschillende evaluaties is dat de relevante stakeholders hierbij betrokken zijn.


Directiebeoordeling
De resultaten van de evaluaties worden voorgelegd aan de directie. Deze beoordeelt vervolgens of de assetmanagementstrategie (vastgelegd in het Strategisch AssetManagementPlan (SAMP) en de uitvoering hiervan voldoende doeltreffend zijn. Maarook of zij op de langere termijn zullen blijven aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en de belangen van de stakeholders.


De beoordeling van de directie kan leiden tot aanpassingen van het assetmanagementsysteem. Als bijvoorbeeld het SAMP wordt gewijzigd, zal dit doorwerken naar de assetmanagementplannen en de ondersteunde plannen (zoals een opleidingsplan).


Eindresultaat
De resultaten van deze processtap zijn:

 • evaluaties van de stakeholderstevredenheid en van trends;
 • evaluaties van prestaties, risico's en levensduurkosten op assetportfolio- en asset(systeem)niveau;
 • evaluaties van de doelmatigheid en de naleving van het assetmanagementsysteem;
 • eventueel een directiebeoordeling met aanwijzingen voor aanpassingen van het assetmanagementsysteem;
 • eventuele aanpassingen van beleid en KPI's .

Bekijk ook
In 2022 hielden we een reeks bijeenkomsten over de diverse stappen in het iAMPro model voor assetmanagement. Bekijk hier de sessie over evalueren en bijsturen. Tijdens deze sessie gaat Patrick Gooren (RHDHV) in op de processtap Evalueren en Bijsturen.