Integraal denken

Binnen assetmanagement  wordtniet alleen naar de afzonderlijke assets gekeken, maar vooral ook naar het systeem waarbinnen zij functioneren. Een systeem is bijvoorbeeld een watersysteem of een wegennet. Een interessante vraag is of je betere resultaten kunt krijgen door het systeem anders in te richten. Bij grootschalige vervangingen ontstaat een nieuwe kans om systemen beter te ontwerpen met een nieuwe balans in de langjarige prestaties, risico’s en kosten. Bekende afwegingsvraagstukken waarbij een systeembenadering ertoe kan leiden dat niet alle assets worden vervangen, zijn:
 

  • de drukriolering in het buitengebied (wel of niet handhaven?);
  • verhardingen van wegen in het buitengebied (wel of niet handhaven?);
  • de opstelling van lichtmasten en verlichtingsarmaturen (afstand vergroten?);
  • het aantal afvalbakken in rustige gebieden (verminderen?);
  • de aansluiting van verhard oppervlak op de riolering (afkoppelen?).
     

Ketensamenwerking
De assetsystemen van de eigen organisatie kunnen verbonden zijn met assetsystemen van andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan kabels en leidingen die onder of direct naast wegverhardingen liggen. Bij maatregelen daaraan zijn twee beheerders en twee assetsystemen betrokken. Een ander voorbeeld betreft een gemeentelijke riolering die is gekoppeld aan het zuiveringssysteem van het waterschap. Bij dergelijke raakvlakken  is het belangrijk om de totale keten te bekijken; daarmee wordt voorkomen dat investeringen in het eigen systeem niet het gewenste effect hebben. Zoek elkaar dus op voor ketenoptimalisatie. Assetmanagement en omgevingsmanagementgaan vaak hand in hand.
 

Kijk ook
In maart 2023 hielden we een webinar over de beginselen van assetmanagement. Bekijk hieronder een deel van dit webinar (andere delen zijn te vinden op de pagina's van deze website en in de omschrijving op YouTube).