Praktijkvoorbeeld

Toegankelijkheid in de openbare ruimte

Casussen uit Almere

Het doel van dit handboek is het bevorderen van een toegankelijke en inclusieve openbare ruimte voor mensen met een beperking. In dit handboek zijn richtlijnen opgenomen die als leidraad gebruikt kunnen worden bij toekomstige inrichtings- en aanpassings plannen van de openbare ruimte.


Dat de openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedere inwoner is wettelijk vastgelegd in het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap. Dit handboek is opgesteld in samenspraak met de werkgroep VN-verdrag in de Praktijk Almere (ViP). Werkgroep ViP verdedigt de rechten en verschillende belangen voor mensen met één of meerdere beperkingen in Almere en helpt gemeente Almere bij de naleving van het verdrag. ViP bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties met betrekking tot toegankelijkheid.


In dit handboek staan we stil bij enkele casussen in Almere waar sprake is van goede toegankelijkheid, zoals de oversteekplaats in de Bottelaarspassage. Ook worden knelpunten in ogenschouw genomen, zoals de oversteekplaats van de busbaan bij het Stadhuisplein.